Terms & Conditions

1. DISCLAIMER
Deze disclaimer bevat de gebruikersvoorwaarden en privacystatement.
(c) 2013 tot heden Paramaribo

1.1 Gebruikersvoorwaarden
Onderstaande rechten gelden voor alle websites die in eigen beheer van Fawaka Tour te Paramaribo gemaakt zijn.

Alle rechten op de inhoud van de Fawaka Tour site berusten bij Fawaka Tour te Paramaribo, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de betreffende site.
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de Fawaka Tour site en haar toeleveranciers op de inhoud van betreffende Fawaka Tour site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Fawaka Tour c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van de Fawaka Tour site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om informatie verkregen uit de Fawaka Tour site op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.
De verwerking van de gegevens op de Fawaka Tour site en de totstandkoming van de Fawaka Tour site is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Fawaka Tour noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op www.fawakatour.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Fawaka Tour c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Fawaka Tour site aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Fawaka Tour aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. de (on)bereikbaarheid van de site. Fawaka Tour is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van Fawaka Tour, de personeelsleden van Fawaka Tour en van de personen voor wie Fawaka Tour verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Fawaka Tour kan er niet voor instaan dat de informatie op de Fawaka Tour site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Fawaka Tour garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op de Fawaka Tour site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering(en). Met het oog hierop wordt de gebruiker van de Fawaka Tour site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op de Fawaka Tour site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Fawaka Tour behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

1.2 Tekst, afbeeldingen, video’s en andere media
Elke tekst, afbeelding, video en andere media die door een derde op de Fawaka Tour site wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Fawaka Tour. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van Fawaka Tour site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Fawaka Tour. Fawaka Tour kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Fawaka Tour is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie, foto’s en/of afbeeldingen, tekst(en), video(‘s) en of andere media welke op de Fawaka Tour site beschikbaar word(t/en) gesteld.


1.3 Notice and Takedown
Indien u van mening bent dat content die op de Fawaka Tour site is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd zijn met de gedragsregels van de website, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar fawakatour@gmail.com met daarin de informatie die benodigd is om de Notice and Takedown procedure in werking stellen.

De email dient de volgende onderdelen te bevatten:
• een nauwkeurige beschrijving van de content te bevatten, die volgens u inbreukmakend is alsmede de vindplaats van deze inbreukmakende content;
• Een nauwkeurigere beschrijving van de reden waarom content inbreukmakend is;
• Gegevens voor zover bekend van degene die de inbreukmakende content op de website heeft geplaatst;
• Bewijs dat content inbreukmakend is;
• Contactgegevens die ons in staat stelt contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres);
U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de Notice and Takedown procedure zal op u worden verhaald.

U vrijwaart Fawaka Tour nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien uw klacht volgens ons voldoet aan bovenstaande vereisten, zullen wij de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zullen de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de gedragsregels die op de website van toepassing zijn en de door u aangedragen bewijsmateriaal.

Na beoordeling van uw klacht beslist Fawaka Tour of de content definitief verwijderd blijft of weer terug op de website geplaatst zal worden. U wordt van het besluit per e-mail op de hoogte gebracht.

1.4 Artikelen toevoegen/wijzigen door bezoekers

Wanneer u wijzigingen doet aan een bestaande pagina dan publiceert u een nieuw document. Bij de door u doorgevoerde wijzigingen zullen wij uw gebruikersnaam weergeven zodat u bekend wordt als de auteur van de wijziging.

1.5 Identificatie van een auteur 

Om een wijziging te publiceren of een nieuwe pagina aan te maken dient u ingelogd te zijn met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam, sommige namen zijn echter niet toegestaan. Door gebruikers te vragen om zich te registeren en in te loggen probeert Fawaka Tour ongeoorloofd gebruik of spam te voorkomen.

1.6 Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een contract afsluit, iets bestelt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Fawaka Tour) legt Fawaka Tour gegevens vast. Fawaka Tour gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Fawaka Tour, van haar zusterondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. U geeft, indien u zich inschrijft in de database van sites die door Fawaka Tour worden geëxploiteerd of waar sites van Fawaka Tour zijn opgenomen in het privacy statement van derden, het recht (permissie) om Fawaka Tour de door u kenbaar gemaakte gegevens (tijdelijk) te gebruiken om u per e-mail, post, telefoon en/of sms te informeren over aantrekkelijke aanbiedingen middels commerciële nieuwsbrieven. Hierbij tracht Fawaka Tour rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Fawaka Tour via fawakatour@gmail.com. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

1.7 Klikgedrag

Op de Fawaka Tour site worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Fawaka Tour haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

1.8 Gebruik van Cookies

Fawaka Tour maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de Fawaka Tour site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken.
Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

1.9 Hyperlinks
Op de Fawaka Tour site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Fawaka Tour kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Meer informatie hieromtrent is te raadplegen in, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de website die de gebruiker bezoekt.. Lees hiervoor de privacystatement (zie punt 2).

1.10 Gedragsregels
Op de Fawaka Tour site dient rekening gehouden te worden met de volgende gedragsregels:
• Het is niet toegestaan om racistische uitingen te plaatsen;
• Het is niet toegestaan om teksten met grof taalgebruik te plaatsen;
• Het is niet toegestaan teksten te plaatsen met als doel eigen reclame te uiten;
• Het is niet toegestaan afbeeldingen te plaatsen die pornografische van aard zijn;
• Het is niet toegestaan afbeeldingen met copyrights van derden te plaatsen;
• Het is niet toegestaan persoonsgegevens en NAW te gegevens te vermelden tenzij hier nadrukkelijk om word gevraagd;
• Informatie hoeft niet dubbel te worden geplaatst;
• Let bij het plaatsen van afbeeldingen op de grootte van de afbeelding om laadtijden zo laag mogelijk te houden;
• Heb tolerantie voor andermans mening en/of smaak, ook al strookt deze niet met die van jou;
• Link naar de eindbestemming om surfgemak te bevorderen; en
• Men dient zich te houden aan de algemeen geaccepteerde gedragsregels die gelden binnen de Nederlandse samenleving.

1.11 Wijzigingen
Fawaka Tour behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer daarom regelmatig de Fawaka Tour voorwaarden.

2. PRIVACYSTATEMENT
Fawaka Tour is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fawaka Tour houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Fawaka Tour. E-mail via fawakatour@gmail.com.

3. DISCLAIMER VAN PARTNER(S)
Op deze Fawaka Tour site is geen disclaimer van een partner van toepassing.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress